Friida-Logo-CMYK-svart
Hva er psykisk helse?

Hva er psykisk helse?

Tekst: Jennifer Moi | Foto: Unsplash

I lanseringsutgaven av FRIIDA snakker vi om psykisk helse, en form for helse som er hundre prosent individuell og personlig. Vi fokuserer på viktige begreper i forbindelse med psykisk helse som vi har hentet fra FHI sin rapport om psykisk helse (2018). Og i samtale med mentaltrener og foredragsholder, Gyrid Beck Solberg, får vi høre hva en god psykisk helse er for henne.

Selv om Gyrid besvarer spørsmålet om hva psykisk helse er for henne, er hun på ingen som helst måte psykolog eller psykiater. Men en en motivator som i sin hverdag møter mange mennesker med ulike utfordringer og behov innen psykologisk trygghet. Gyrid møter til daglig organisasjoner som kreftforeningen, LHL (landsforeingen for hjerte og lunge syke), Norges Røde Kors, Kirkens Bymisjon, og holder foredrag for mange idrettslag, ideelle organisasjoner. Samtidig henter vi frem viktige begreper fra FHI sin rapport om psykisk helse (2018).

Psykiske lidelser bidrar til betydelige helsetap

I Norge finnes det få ferske tall om psykisk helse, men i 2009 gikk FHI ut med at omtrent halvparten av alle voksne i den norske befolkningen ville bli rammet av en psykisk lidelse i løpet av livet. Brutt ned, innebar dette at hver tredje voksne ville få en psykisk lidelse i løpet av et år. I FHI’s rapport om psykisk helse for Helse- og omsorgsdepartementet i 2018, kom det frem at; «psykiske lidelser og rusbrukslidelser er utbredt i den norske befolkningen, og disse lidelsene bidrar til betydelig helsetap.» Og at de vanligste psykiske lidelsene er angst, depresjon og rusbrukslidelser. Regjeringens opptrappingsplan om psykisk helse som settes i verk i 2023, viser at dette er et viktig tema som vi alle kan engasjere oss i.

I forbindelse med FRIIDA’s samtale med mentaltrener og motivator, Gyrid Beck Solberg, og hennes foredrag; Det er meg det kommer an på, ble det naturlig å spørre Gyrid om hennes innfallsvinkel om psykisk helse.

Motivator Gyrid Beck Solberg om psykisk helse

– Hva mener du er viktig for en god psykisk helse?

– Jeg mener det er veldig viktig å huske på at vi alle har en psykisk helse, og at det går opp og ned – for det gjør det. Det er viktig å akseptere at livet er litt surt innimellom, for det er det. Det er viktig å huske på at vi er nødt til å vite hva mørkt er for å vite hva lyst er. Vi er nødt til å vite hva lavt er for å vite hva høyt er, og vi er nødt til å vite hva kjipt er for å vite hva bra er. Sånn er livet!

Så er det viktig å huske på og ta vare på seg selv. Jeg har ikke hørt om noen jeg, som tok vare på seg selv, og angret etterpå. Og hva «å ta vare på seg selv» betyr for deg, er det bare du som vet.

For min del er det å gjøre det jeg digger, det jeg elsker, og det å lete etter ting og være takknemlig for det som betyr at jeg tar vare på meg selv, fordi når fokuset mitt er å lete etter ting å være takknemlig for, så finner jeg så mye mer av akkurat det. Gyrid legger til at; – Det er ikke de lykkelige folka som er takknemlige, det er de takknemlig folka som er lykkelige.

Jeg blir veldig glad når de jeg er glad i har det bra, og jeg digger jobben min! Jeg er veldig glad i folk da, og så er jeg veldig glad i musikk. Gyrid er ivrig når hun remser opp alt som gir henne psykisk god helse; – Jeg er veldig glad i sjøen og fjellet, og så er jeg veldig glad i de små tingene; som et lite smil, et lite nikk, det å bli sett, det å se andre. Alt dette og sikkert mer gjør at jeg har en god psykisk helse. 

Sentrale begreper innen psykisk helse

Hentet fra publikasjonen «Psykisk helse i Norge» forfattet av Anne Reneflot, Leif Edvard Aarø, Heidi Aase, Ted Reichborn-Kjennerud, Kristian Tambs og Simon Øverland (FHI) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Psykisk helse

Psykisk helse benyttes som et overordnet begrep og omfatter alt fra god psykisk helse og
livskvalitet til psykiske plager og lidelser. Det omfatter også hele bredden av tiltak på feltet fra
helsefremming og forebygging til behandling og rehabilitering. Kilde: FHI

Livskvalitet

Livskvalitet omfatter positive følelser som glede, vitalitet og tilfredshet, trygghet og tilhørighet, interesse, mening, mestring, engasjement og autonomi. En kan oppleve høy livskvalitet
selv under sykdom og på tross av helseplager. Opplevelse av livskvalitet kan legge grunnlag for
gode familierelasjoner, oppvekstkår, funksjon i arbeidslivet og bedre helse. Livskvalitet er derfor
et sentralt mål og innsatsområde i det moderne folkehelsearbeidet.1 Den definisjonen vi har
gjengitt her er begrenset til det som mer presist kalles ‘subjektiv livskvalitet’, men for enkelhets
skyld bruker vi bare ordet ‘livskvalitet’ i denne teksten. Kilde: FHI

Psykiske plager

Psykiske plager benyttes om symptomer som for eksempel engstelse og nedstemthet. Plagene
kan oppleves som mer eller mindre belastende, men et høyt nivå av psykiske plager betyr ikke
nødvendigvis at det foreligger en psykisk lidelse (se under). Psykiske plager kartlegges ved hjelp
av egnede måleinstrumenter. Det finnes ikke generelt aksepterte definisjoner av hva som skal
kalles et høyt nivå av psykiske plager, men for mange måleinstrumenter finnes det anbefalte
grenseverdier. Kilde: FHI

Psykiske lidelser

Psykiske lidelser benyttes om en rekke ulike tilstander eller diagnoser som for eksempel
schizofreni og alvorlig depresjon. De klassifiseres i henhold til internasjonale, diagnostiske
kriterier som revideres regelmessig i henhold til oppdatert vitenskapelig evidens (1).
Diagnostisering av psykiske lidelser gjøres av klinikere og/eller ved hjelp av strukturerte
kliniske intervju.3 Rusbrukslidelser er en gruppe av psykiske lidelser. Kilde: FHI

DEL MED VENNER